20:20 ICT Thứ tư, 28/07/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Truyền thống nhà trường

Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Trước đây trường mang tên trường tiểu học Hòa Nhơn nhưng đến năm 1997 do quy mô trường lớp quá đông học sinh, địa bàn rộng nên được chia tách thành hai trường theo quyết định số 188/GD&ĐT ngày 01 tháng 7 năm 1997...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản mới

Quy chế chuyên môn

Thứ sáu - 30/09/2016 14:24
Hình minh họa

Hình minh họa

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn thuộc UBND huyện; Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường tiểu học;
          UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TH  SỐ 1 HOÀ NHƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        / QĐ-THHN1 Hoà Nhơn, ngày     tháng      năm 2016
 
    
                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động chuyên môn
Năm học 2016-2017
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN
 
          Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn thuộc UBND huyện;
 
         Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường tiểu học;
Xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn Trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế hoạt động Chuyên môn của trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Cán bộ, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 Nơi nhận                                                                  HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3;
- Lưu: VP.                                                                                                            
 
 
                                                                                                                 
 
         UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TH  SỐ 1 HOÀ NHƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
Hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-THHN1  ngày 14  tháng 9  năm 2016  của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn)
 
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn;
          Trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017 như sau:                                
  
                                                         Chương I
                                               QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Mục đích yêu cầu
          Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện công tác chuyên môn của trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn.
   Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển của giáo dục địa phương.
          Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tât cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tập thể đơn vị, các tổ, bộ phận, cá nhân, trong nhà trường.
Điều 3. Nguyên tắc
Tự nguyện, tự giác, công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời.
Đoàn kết, phối kết hợp, giúp nhau cùng tiến bộ.
 
 
Chương II
CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Về hồ sơ sổ sách của giáo viên và việc chấm bài học sinh
1. Thiết kế bài dạy
- Lên báo giảng đầy đủ các môn học kể cả tiết tăng cường trước một tuần, cần xếp đầu bài soạn của tuần đó. Tên bài học chỉ ghi những môn giáo viên trực tiếp dạy (Tiết GVCN không dạy thì in nghiêng).
- Soạn trên giấy A4 vi tính hoặc viết tay theo mẫu của trường.
- Bài soạn ghi rõ thứ ngày tháng năm của ngày dạy, ghi vi tính hoặc bút mực, bút bi, tuyệt đối không ghi bằng bút chì. Ghi trên tiết đầu của mỗi ngày, ghi rõ họ và tên, tên trường, khối lớp ở mỗi trang bài soạn. Đầu mỗi tuần ghi tuần số mấy.
- Bài soạn thể hiện đúng đủ mục tiêu bài dạy (KT, KN,TĐ) và lồng ghép mục tiêu giáo dục môi trường, phòng tránh tai nạn thương tích, tiết kiệm năng lượng, ATGT, …Soạn mục tiêu riêng dành cho học sinh khuyết tật (nếu có). Lưu ý về mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ năng là mục tiêu tối thiểu cần đạt được đối với HS tất cả các vùng miền, còn lại các bài tập khác dành cho học sinh khá, giỏi ở lớp.
- Bài soạn thể hiện rõ các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh, những nội dung mà giáo viên cần truyền đạt, học sinh cần lĩnh hội. Bài soạn chia làm 2-3 cột, dự kiến thời gian cho từng hoạt động. Dự kiến phần trả lời câu hỏi của học sinh. Đặc biệt phải phát huy tính sáng tạo, chủ động tích cực của học sinh.
- Soạn bài trước một ngày dạy.
- Nếu giáo viên có điều kiện thì soạn giảng bằng giáo án vi tính.
- Đối với những giáo viên không biết vi tính thì không được sử dụng giáo án vi tính.
- Đối với các tiết tăng cường giáo viên ghi rõ tên bài dạy, soạn rõ mục tiêu của từng tiết theo nội dung đã xây dựng. Tuyệt đối mục tiêu tiết TC có nội dung không được giống nguyên như tiết chính. Mục tiêu các tiết TC tùy thuộc vào khả năng của từng lớp mà giáo viên tự biên soạn cho phù hợp. GV lên chương trình dạy TC buổi thứ 2 nộp về chuyên môn (có thể điều chỉnh theo tuần dạy để phù hợp với mình).
- Lưu ý bài soạn tiết tập viết phải có chữ viết mẫu của giáo viên, tiết trả bài phân môn tập làm văn phải có thực trạng bài viết của học sinh, các lỗi và cách chữa lỗi, tránh chung chung chỉ là sườn.
- Mỗi giáo viên soạn và nộp 2 tiết giáo án điện tử/ cả năm học (trừ giáo viên trên 50 tuổi).
- Có thể sử dụng giáo án cũ có chất lượng, sau khi được tổ chuyên môn đề xuất, Hiệu trưởng quyết định cho phép sử dụng lại giáo án cũ và thực hiện điều chỉnh bổ sung. Những giáo viên được bảo lưu giáo án thì soạn bổ sung những tiết cần thiết (không bổ sung tiết TLV trả bài viết, tiết sinh hoạt lớp - soạn đầy đủ).
- Đối với các GV dạy theo mô hình Vnen cần lưu ý sau:
+ Giáo viên không phải soạn giáo án các tiết chính khóa mà dành thời gian nghiên cứu bài để dạy học. Không soạn bài nhưng phải có sổ tư liệu, trong sổ tư liệu giáo viên cần ghi rõ dự kiến đồ dùng trong tiết học đó, dự kiến một số câu hỏi có thể hỏi thêm học sinh. Nếu có điều chỉnh nội dung thì trước đó họp tổ chuyên môn phải bàn bạc thống nhất và ghi những hoạt động điều chỉnh trong tiết dạy vào sổ, sau mỗi tiết dạy có rút kinh nghiệm. (Đối với hoạt động điều chỉnh, phần điều chỉnh phù hợp với địa phương thì giáo viên cần lưu ý làm thế nào để đạt hiệu quả, phần điều chỉnh thuộc góp ý tài liệu về câu, từ ngữ, mục tiêu bài….. cần đề xuất phương án điều chỉnh)
+ GV vẫn soạn các tiết tăng cường theo mô hình VN, có nội dung dành cho học sinh năng khiếu (Riêng tháng đầu năm học tuỳ theo tình hình của học sinh có thể không dạy tăng cường dành thời gian để giãn tiết.).
+ Quy định vở của học sinh: (7 quyển)
  1 vở Toán
  1 vở Tiếng Việt
  1 vở Toán TC
  1 vở Tiếng Việt TC
  1 vở Khoa học, Lịch sử, Địa lí (chung)
  1 vở học để ghi các môn học khác.
  1 vở về làm hoạt động ứng dụng ở nhà, sau mỗi bài học có ý kiến nhận xét của phụ huynh
  Anh văn, Tin học do giáo viên dạy môn đó quy định.
2. Sổ theo dõi học sinh (sổ điểm):
- Bao bọc và sử dụng đúng theo Thông tư 30.
- Đính kèm Thông tư 30 vào trang cuối của sổ theo dõi.
- Giáo viên điểm danh hằng ngày ghi vào sổ theo dõi học sinh có phép thì bỏ trống, không phép thì vòng tròn.
- Đánh giá xếp loại học tập của học sinh đúng thực chất không xuê xoa, nể nang.
- Không được tẩy xoá điểm, nếu sai thì gạch chéo bằng màu mực khác màu và ghi lại điểm bằng màu mực khác bên cạnh đồng thời có ghi ở phía sau sổ về việc sửa sai và có dấu xác nhận của trường.
- Giáo viên phải khoá sổ điểm trước khi kết thúc năm học, ký và ghi rõ họ và tên ở trang cuối (không được sửa chữa điểm).
Phần  công tác chủ nhiệm:
- Có kế hoạch rõ ràng cụ thể: năm, tháng. Kế hoạch tháng ghi rõ công tác chủ nhiệm, công tác khác. Tuyệt đối không được ghi những nội dung công tác đội, công tác chuyên môn của giáo viên vào sổ chủ nhiệm.
- Cập nhật đầy đủ các thông tin theo kế hoach của nhà trường và tổ chuyên môn. Có kế hoạch bầu lại ban cán sự lớp theo điều lệ trường tiểu học và giáo viên ghi ở phần kế hoạch tháng của tuần đầu tiên của tháng.
- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành; học sinh khuyết tật của lớp mình.
- Phần theo dõi học sinh, giáo viên cần ghi rõ ràng về phẩm chất và năng lực học tập của học sinh theo từng tháng.
3. Sổ dự giờ:
- Phải dự đủ số tiết qui định ít nhất 30 tiết/ năm học (Kể cả tiết thao giảng hội đồng).
- Tổ trưởng chuyên môn dự  ít nhất 35 tiết/ năm học.
- Ghi đầy đủ tiến trình tiết dạy, những nhận xét cụ thể. Lưu ý nhận xét từng hoạt động cụ thể hơn.
- Có chữ ký của người dạy và chữ ký của người dự.
- Kí hiệu tiết dạy thao giảng (TG), tiết dự giờ chéo ghi (DC) vào phía sau tên bài dạy.
4. Sổ ghi chép:
Ghi đầy đủ nội dung, chi tiết cụ thể các cuộc họp tổ, chuyên môn, HĐSP,… trong năm học. Ghi ngày tháng năm- tên cuộc họp, người chủ trì.
Điều 5. Về nền nếp chấm, chữa bài và ghi bài của học sinh
- Việc chấm chữa bài của học sinh phải chuẩn mực, lời nhận xét phải rõ ràng dễ hiểu, chữ viết chân phương. Chấm bài phải sửa lỗi ngay, gạch chân chỗ viết sai, đánh chữ s ở trên chữ sai và sửa ngay chữ đó. Chấm chữa bài phải thường xuyên, chu đáo.
- Lớp 2 đến lớp 5, học sinh viết sai chính tả trên 6 lỗi thì giáo viên cho học sinh đó chép lại cả bài.
- Đối với môn Tập làm văn giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh khi làm văn không viết số mà phải viết bằng chữ.
- Đối với học sinh lớp 1 khi viết tập chép, chính tả giáo viên cần quan tâm đến chữ viết. Nếu viết đúng cả bài nhưng chữ viết chưa đẹp, không đúng độ cao.
- Khi kiểm tra, dò bài học sinh thì giáo viên phải ghi nhận xét vào vở học của HS.
- GV hướng dẫn HS cách bỏ xoá chữ viết. HS sử dụng bút xóa, phấn xóa lỗi trong vở bị hạ bậc trong xếp loại VSCĐ. GV không dùng bút xóa trong sổ theo dõi chất lượng giáo dục.
- Tránh các trường hợp viết tắt. Đối với các bài toán giáo viên cho học sinh ghi rõ: tên bài học , hướng dẫn học sinh trình bày cụ thể một bài toán con hoặc toán có lời văn. Tránh trường hợp ghi quá ngắn gọn làm người khác đọc không hiểu vì sao giáo viên lại chấm đúng hoặc chấm sai. Giáo viên cần hướng dẫn HS ghi. Ví dụ:
Đọc số: 12 435: Mười hai nghìn bốn trăm ba mươi lăm.
Viết số: Mười lăm nghìn: 15 000. 
Điều 6.  Hồ sơ giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập
          -  GVCN có HSKT phải thực hiện và lưu đầy đủ các loại hồ sơ như sau:
+ Sổ thông tin về học sinh.
+ Giấy xác nhận học sinh khuyết tật.
+ Kế hoạch giáo dục hàng tháng.
+ Bài kiểm tra  và bài kiểm tra định kỳ.
-         Bài dạy phải cụ thể nội dung, mục tiêu, PPDH đối với HSKT.
-         GV bộ môn dạy lớp có HSKT phải thể hiện mục tiêu, nội dung cho HSKT giống như GVCN.
Điều 7. Về hồ sơ của tổ chuyên môn
1. Công văn chỉ đạo: Mỗi tổ phải có kẹp hồ sơ riêng để lưu trữ  công văn chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng và trường. Kẹp hồ sơ công văn đi (Hồ sơ chuyên môn lưu các báo cáo, kế hoạch của tổ)
2. Sổ sinh hoạt chuyên môn:
- Tổ trưởng cần lên kế hoạch rõ ràng cụ thể: năm, học kỳ, tháng theo kế hoạch của nhà trường và chuyên môn.
- Ghi cụ thể rõ ràng  đầy đủ đúng theo các lần sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai củng cố chuyên đề. (Đính kèm thiết kế bài dạy cho tiết triển khai củng cố chuyên đề  đó)
- Ghi rõ những nhận xét đánh giá các lần kiểm tra HSSS của tổ viên trong tổ .
- Phần biên bản: + Ghi đầy đủ nội dung tiến trình cuộc họp. Đúng theo mẫu qui định ghi biên bản: Thời gian; địa điểm; thành phần tham dự (ghi rõ tên người vắng và lí do vắng mặt); nội dung cuộc họp; ý kiến thảo luận sau khi người chủ trì phổ biến xong nội dung, người chủ trì giải trình các ý kiến; kết luận biên bản cuộc họp. Cuối cùng ghi khép biên bản ghi rõ thời gian kết thúc biên bản. Có chữ ký của người chủ trì và người thư ký. –
+ Tổ trưởng cần chuẩn bị nội dung họp tổ phong phú, cụ thể và có dự kiến chương trình họp lần sau.
+ Lưu ý sau các lần kiểm tra định kì tổ trưởng phải tổ chức xử lí kết quả một cách cụ thể và được thể hiện trong biên bản.
- Hoàn thành các biểu mẫu trong sổ sinh hoạt chuyên môn kịp thời.
3. Sổ báo giảng: Tổ trưởng cần lên đầy đủ các môn học kể cả bộ môn và phải lên trước ít nhất 1 tuần và luôn được treo đúng nơi quy định. Báo giảng tổ ghi đủ 35 tiết/ tuần có nội dung. Báo giảng của GVCN ghi đủ 35tiết/ tuần có nội dung (Tiết GVCN không dạy thì in nghiêng)
- Tất cả các kế hoạch, biên bản, báo giảng, Tổ trưởng  phải lưu ở kẹp hồ sơ tổ kịp thời và được lưu giữ ở trường.
- Phần ghi chú, giáo viên ghi rõ nội dung tích hợp (về phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục KNS, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, …)  và nội dung điều chỉnh.
- GV bộ môn phải lên báo giảng cụ thể riêng. (thể hiện rõ nội dung tích hợp, nội dung điều chỉnh ở phần ghi chú).
Điều 8. Thời gian và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
1. Thời gian:
-  Sinh hoạt tổ chuyên môn vào lúc 7h30 ngày thứ bảy trong tuần vào tuần thứ hai và  tuần thứ tư trong tháng.
- Số lần sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/1 tháng.
2. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn:
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cơ bản căn cứ vào kế hoạch hằng tháng của trường và chuyên môn trường. Tổ trưởng cụ thể hóa nội dung sinh hoạt của tổ mình.
 - Nội dung cần lưu ý: về chuẩn kiến thức và kỹ năng; giáo dục lồng ghép môi trường; ATTH, tiết kiệm năng lượng; ATGT,…, điều chỉnh chương trình theo công văn 5842, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành- khuyết tật, phân công dự giờ chéo, thao giảng, phổ biến các công văn, văn bản chỉ đạo của ngành…
- Đánh giá những công việc làm được và chưa làm được trong 2 tuần qua và đưa ra những giải pháp khắc phục.
 - Lên kế hoạch 2 tuần đến, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ để nội dung sinh hoạt tổ lần sau hiệu quả và phong phú hơn.
- Thảo luận những vấn đề vướng mắc: Chương trình, nhận xét đánh giá điểm cho học sinh. Thống nhất việc ra đề  ra đề kiểm tra, ra đề cương…
- Triển khai củng cố chuyên đề. Thống nhất nội dung dạy buổi thứ hai.
- Tổ trưởng khảo sát chất lượng học sinh mỗi tháng 1 lần và có đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể ở từng học sinh có tiến bộ như thế nào. Ngoài ra, tổ trưởng cần tiến hành kiểm tra khảo sát đột xuất chất lượng đại trà của các lớp trong khối, so sánh chất lượng của các lớp để thấy được lớp nào có phần trội hơn và còn khiếm khuyết chỗ nào để đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng. Sau mỗi  kì kiểm tra cần có tổng kết chung về chất lượng học sinh đặc biệt là chất lượng học sinh chưa hoàn thành cũng như nền nếp rèn chữ giữ vở.
- Hằng tháng tổ trưởng tổng kết công tác tháng và đề ra phương hướng hoạt động của tháng đến.
- Tổ trưởng tổng hợp các báo cáo biểu mẫu chính xác nộp đúng thời gian qui định. Tất cả các báo cáo đánh vi tính, cop USB và gởi về bộ phận chuyên môn hoặc gửi về email: lethitoai@gmail.com hoặc thhoanhon1.hv@gmail.com.
- Tổ trưởng tham gia kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
- Tất cả các loại báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động trong tháng của tổ (ưu, tồn, nguyên nhân) … gởi về bộ phận chuyên môn chậm nhất vào ngày 29 hàng tháng.
Điều 9.Về công tác chủ nhiệm:
     1. GV cần xây dựng nền nếp, phân công vệ sinh lớp tốt, trang trí lớp
     2. Quy định về cách viết:
 - Ngồi đúng tư thế , mắt cách vở 25-30 cm.
 - Cầm bút vừa chặt, đầu ngòi bút lia trên trang giấy.
- Để vở nghiêng 15-20o so với mép bàn.
- Lấy mực không vung vẩy ra giấy.
- Khi viết cần thong thả, viết nắn nót đảm bảo tốc độ qui định.
     3. Trình bày vở thống nhất:      
- Thứ .....ngày....tháng.....
- Ghi chủ điểm…
- Tên môn – Tên bài
   
 
 4. Kẻ hết bài:
- Hết môn chừa 3 ô phía trước và sau
- Hết ngày từ lề đỏ đến hết trang
- Hết tuần gạch hết trang giấy
- Ghi thứ tự tuần vào tuần học mới.
- Rèn chữ viết cho học sinh đến cuối năm lớp phải đạt VSCĐ và đánh giá nhận xét việc rèn chữ giữ vở hằng tháng theo công văn 1386.
- Hướng dẫn học sinh dùng bút mực, từ lớp 1 đến lớp 5, không dùng các loại bút khác. Không được dùng nhiều loại mực. Học sinh không đem lọ mực đến trường.
- Vở sách giữ gìn sạch sẽ, bao bọc cẩn thận có nhãn tên, chỉ làm phiếu báo bài ở sách giáo khoa.
- Khi ghi điểm hay nhận xét trong vở học sinh cần nhận xét cụ thể và ghi điểm chuẩn mực.
- Giáo viên cần quan tâm đến từng đối tượng HS trong lớp để chọn lựa phương pháp dạy học và có kế hoạch cụ thể phụ đạo học sinh yếu - bồi dưỡng học sinh giỏi –bồi dưỡng HS viết chữ đẹp….
- Giáo viên đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:
1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;
5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
 
 
 
 
Điều 10. Một số nhiệm vụ khác của Tổ trưởng
 Ngoài những nhiệm vụ trên Tổ trưởng cùng với BGH nhà trường tham gia kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, khảo sát giáo viên giỏi. Lắng nghe ý kiến của tổ viên và có đề xuất kịp thời với nhà trường.
Điều 11. Các phong trào thi đua và tổ chức các kỳ thi trong năm
- Giao lưu học sinh các cấp.
- Thi Olympic các môn học các cấp.
- Thi vẽ tranh tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.
- Thi các giải thể thao cấp trường, cụm, huyện, TP.
- Thi đố vui để học ở các khối lớp.
- Thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, thành phố.
- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, huyện và thành phố.
- Thi thuyết kế bài giảng E-learning, xây dựng đĩa CD.
- Thi Tin học Trẻ không chuyên.
- Giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp Tiểu học.
- Tuyển chọn HS tham gia toán tuổi thơ.
Điều 12. Thực hiện ngày giờ công công GV
- Khi có việc bận nếu có tiết cần báo cho lãnh đạo nhà trường sau khi đã có GV nhận dạy giúp. Nếu không báo về Ban giám hiệu xem như vi phạm về điều 34 của Điều lệ trường Tiểu học.
- Đối với giáo viên bộ môn khi có sự điều động của cấp trên tham gia các lớp dự bồi dưỡng cần liên hệ báo cho giáo viên chủ nhiệm dạy giúp trên tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp. 
- Tất cả các tiết dạy đều sử dụng đồ dùng dạy học 100% (nếu có). Đặc biệt đối với học sinh lớp 1 cần sử dụng triệt để bộ thực hành Toán và Tiếng Việt.
- Tuyệt đối lên lớp đúng giờ.
Điều 13. Công tác kiểm tra chuyên môn
    1. Sở- Phòng giáo dục:
- Thanh tra đột xuất hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.
- Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo (đột xuất).
- Thanh tra hoạt động chuyên môn, dự giờ giáo viên, dự sinh hoạt tổ, kiểm tra chất lượng học sinh, kiểm tra việc sinh hoạt tổ chuyên môn không báo trước.
- Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục (báo trước 3 ngày).
 
 2. Trường:
- Kiểm tra đột xuất hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.
- Kiểm  tra chuyên đề không báo trước.
- Kiểm tra chuyên môn, dự giờ giáo viên, dự sinh hoạt tổ, kiểm tra chất lượng học sinh, kiểm tra việc sinh hoạt tổ chuyên môn không báo trước.
- Kiểm  tra toàn diện báo trước 1 ngày.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên 2 lần /1năm học. Riêng Giáo án + sổ điểm kiểm tra đột xuất.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 14. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, phụ trách bộ phận, phụ trách đoàn thể và toàn thể cán bộ GV, NV quán triệt và tuân thủ đúng quy chế này, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, kiêng nể nhau trong việc thực hiện qui chế.
Điều 15. Hiệu lực thi hành:
Quy chế hoạt động chuyên môn này đã được thông qua hội nghị cán bộ viên chức và có hiệu lực kể từ ngày kí.
Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này sẽ do Hội đồng liên tịch đơn vị xem xét và trình Hiệu trưởng quyết định./.
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Toại

Nguồn tin: Trường TH số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54696

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3924258

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ