21:50 ICT Thứ tư, 28/07/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo xây dựng trường chuẩn

Thực hiện công văn số 528/PGD&ĐT-TH ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc Thông báo kế hoạch kiểm tra công nhận lại các trường tiểu học đạt chuẩn A/ KẾT QUẢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN: I -Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý 1/Công tác quản lý: a. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản mới

Văn bản chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

Thứ ba - 18/02/2014 14:27
Văn bản chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

Văn bản chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

Văn bản chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   83/PGDĐT-VP
V/v hướng dẫn một số nội dung
thực hiện BDTX năm học 2013-2014          Hòa Vang,  ngày12  tháng 02  năm 2014
 
       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
         
Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đà Nẵng về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, ngày 30/9/2013 Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang đã có Kế hoạch Số 422/KH-PGDĐT về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành giáo dục và đào tạo, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên Phòng GD&ĐT Hòa Vang hướng dẫn thêm một số nội dung sau:
I. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết
 
Tháng 
8/2013
Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết
Tháng 
11/2013
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết
Tháng 
8/2013
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, bậc học như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh; 
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục; 
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường MN, TH, THCS;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT, Phổ cập trung học;
- Một số văn bản liên quan khác 10 tiết
 
 
 
 
Tháng 9/2013
 
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
1 Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau: 30 tiết
 
Hoàn thành vào cuối tháng 3/2014
a Đối với cấp THCS 30 tiết
Tập huấn tạo bài giảng Eleaning cho giáo viên THCS 5 tiết
Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết
Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết
Tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn cho HS THCS 5 tiết
Tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên biển đảo 5 tiết
Tập huấn dạy lồng ghép trong các bộ môn. 5 tiết
b Đối với Giáo dục Tiểu học 30 tiết
 
 
Hoàn thành vào cuối tháng 3/2014
Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tiết
Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết
Dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 5 tiết
Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết
Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết
Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết
c Đối với giáo dục mầm non 30 tiết
Bồi dưỡng nội dung phát triển giáo dục MN theo 5 lĩnh vực 15 tiết
Nội dung bồi dưỡng về phát triển nhận thức và tình cảm xã hội 12 tiết
Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ MN 3 tiết
 
Nội dung BDTX 1, 2 có thể thay đổi theo các văn bản của Sở GDĐT.
 
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3)  
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung 
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế các trường tự lựa chọn các mô đun sau cho từng cấp học:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Lưu ý:  Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với từng cấp học, loại hình giáo dục và nhu cầu cá nhân. Hiệu trưởng định hướng một số nội dung phù hợp với thực tế tại trường để giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng. Có thể gợi ý một số nội dung năm học 2013-2014 như sau:
 
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
a Đối với cấp THCS 60 tiết
 
 
 
 
Hoàn thành vào cuối tháng 4/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoàn thành vào cuối tháng 4/2014
Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên gồm:
- Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.
+ Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh;
+ Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS. 15 tiết
Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh gồm:
- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh:
+ Vai trò của kiểm tra đánh giá;
+ Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
+ Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học:
+ Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng đề kiểm tra,  xây dựng hướng dẫn chấm.
+ Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp gồm:
- Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS;
- Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS;
- Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS. 30 tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 tiết
b Đối với Giáo dục Tiểu học 60 tiết
Đổi mới phương pháp dạy học (chú ý dạy học theo Mô hình trường học mới) 20 tiết
Bồi dưỡng về dạy học phân hóa ở tiểu học 15 tiết
Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học 15 tiết
Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học 
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét 
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét). 10 tiết
c Đối với giáo dục mầm non 60 tiết
Giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ mầm non 10 tiết
Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non 5 tiết
Đổi mới phương pháp dạy học 15 tiết
Làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương 10 tiết
Bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá giáo viên và trẻ 15 tiết
Bồi dưỡng nội dung giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 5 tiết
 
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Hình thức chung 
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường hoặc của cụm trường. 
2. Các hình thức cụ thể 
a) Khối kiến thức bắt buộc 
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị. 
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: 
+ Phòng GDĐT đã tổ chức các lớp tập huấn định hướng nội dung cho đội ngũ cốt cán của các trường;
+ Các trường MN,TH, THCS có trách nhiệm triển khai đến các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên của trường học các nội dung đã được tập huấn. 
b) Khối kiến thức tự chọn 
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
 
III. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
 
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Các trường thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra). 
-  Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX 
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). 
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
- Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
+ Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 
 
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX 
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
 
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Đối với năm học 2013-2014: các trường hoàn thành việc đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên vào ngày 15/5/2014, sau đó gửi kết quả về Phòng GD&ĐT (theo mẫu đính kèm, Anh Lân nhận), để Phòng GD&ĐT báo cáo về Sở GD&ĐT. 
- Các năm học sau: 
+ Tháng 4: Phòng nhận kế hoạch của Sở GD&ĐT và triển khai về cơ sở.
+ Tháng 4: Các trường nộp kế hoạch về Phòng GD&ĐT (trước ngày 20/4).
+ Tháng 5: Phòng GD xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. 
Trên đây là nội dung hướng dẫn thêm việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
-LĐ, CV phòng GD&ĐT (theo dõi, chỉ đạo);
-Như trên (thực hiện); 
-Website Phòng GDĐT;
-Lưu: VT, TCCB. TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Lê Văn Phước
 
 
 
 
 
Phụ lục
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
 
    ……….., ngày …… tháng…. năm 20…
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN XẾP LOẠI KẾT QUẢ 
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20… - 20…
 
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành
Kết quả xếp loại Không xếp loại Ghi chú
Giỏi Khá TB
1
2
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thi Thị Hoa

Nguồn tin: Công văn chỉ đạo của PGD&ĐT Huyện Hòa Vang

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1023

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54836

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3924398

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ