23:09 ICT Thứ bảy, 19/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Truyền thống nhà trường

Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Trước đây trường mang tên trường tiểu học Hòa Nhơn nhưng đến năm 1997 do quy mô trường lớp quá đông học sinh, địa bàn rộng nên được chia tách thành hai trường theo quyết định số 188/GD&ĐT ngày 01 tháng 7 năm 1997...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Thông báo » Thông báo từ BGH

KẾ HOẠCH

Thứ năm - 09/01/2014 08:26
Hình minh họa

Hình minh họa

Căn cứ Chỉ thị 29/CT-TU ngày 6/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Căn cứ Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 90/KH-PGD&ĐT ngày 2/3/2011 về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOÀ VANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA NHƠN                     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số:    /KH- HN1                                 Hoà Nhơn, ngày    tháng    năm 2014
  KẾ HOẠCH
Nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm
và đạo đức công vụ năm học 2013-2014
 
 
 

Căn cứ Chỉ thị 29/CT-TU ngày 6/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.
Căn cứ Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 90/KH-PGD&ĐT ngày 2/3/2011 về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
Căn cứ Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND Thành phố về  Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của CBCC-VC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Nay trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn xây dựng kế hoạch Nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cụ thể như sau:
     1. Đánh giá tình hình:
Trong những năm qua đội ngũ công chức, viên chức (CC-VC) trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn đã có nhiều nổ lục vươn lên, nhiều giáo viên đã phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua của ngành như là giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều tấm gương mẫu mực trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao vị trí người thầy góp phần xây dựng tập thể ngày càng phát triển đi lên.
Tuy vậy vẫn còn một bộ phận công chức viên chức việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương còn chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng công việc, chất lượng giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu. Tinh thần đấu tranh, phê bình góp ý xây dựng đồng nghiệp, tập thể chưa cao…
     2. Mục đích yêu cầu:
- Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trong hoạt động công vụ của cán bộ công chức, viên chức.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ.
- Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.
- Tạo phong trào thi đua, phát hiện nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực góp phần thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Gắn việc thực hiện “Nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ: với Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chị thị 04/CT-UBND, Chỉ thị 29/CT-TU về 5 xây, 3 chống, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
     3. Triển khai kế hoạch thực hiện nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của CBCCVC.
- Tiếp tục quán triệt trong toàn thể CBCC-VC nội dung văn bản các cấp về đạo đức nhà giáo, đặc biệt là chỉ thị 04/CT-UBND về nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ của CBCCVC nhà nước, kế hoạch triển khai thực hiện số 90/KH-PGD&ĐT ngày 2/3/2011 của PGD&ĐT Hòa Vang nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc đối với CBCCVC và người hợp đồng trong đơn vị. Chỉ thị 29/CT-TU về 5 xây, 3 chống; Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
- Gắn việc triển khai học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp cách trong công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND, Chỉ thị 29/CT-TU về 5 xây, 3 chống  về thực hiện đạo đức công vụ tổ chức cho CBCCVC đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.
     4. Nhiệm vụ cụ thể:
        a) Đối với đơn vị:
- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của Pháp Luật với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Chống bệnh hình thức, phô trương, lãng phí trong việc tổ chức các hoạt động tại đơn vị mà không mang lại hiệu quả thiết thực, xóa bỏ các biểu hiện chạy theo “thành tích” mà không quan tâm đến chất lượng thực chất và đại trà.
- Củng cố nền nếp ngăn nắp, gọn gàng trong công sở, văn hóa, văn minh trong hoạt động công vụ; xây dựng cơ quan văn hóa.
- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong tổ chức, chỉ đạo điều hành, thừa hành các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc xác lập, lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định.
- Phát huy đân chủ, lắng nghe ý kiến của CBCCVC, của nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định của Pháp luật. Có trách nhiệm giải quyết nhanh đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của CBCCVC của công dân liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm của CC-VC.
        b) Đối với CBQL nhà trường:
- Có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04/CT-UBND, Chỉ thị 29/CT-TU về 5 xây, 3 chống và các văn bản của PGD&ĐT về tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.
- Phát huy vai trò người lãnh đạo, gương mẫu trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có thái độ giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự cả nơi công tác và nơi cư trú. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, tập thể đoàn kết, thân ái, chia sẻ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ quan đơn vị trở thành cơ quan văn hóa tiêu biểu.
- Nhận thức đúng đắn vị trí vai trò “công chức, viên chức là công bộc của dân” , kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.
- Phát huy dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định 71/NĐ-CP.
- Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt và có hiệu quả nhiệm vụ công tác được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Sâu sát, sáng tạo trong cvoong tác lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
        c) Đối với cán bộ công chức, viên chức:
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm pháp lệnh về dân số, Luật hôn nhân và gia đình.
- Chấp hành nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo, sự điều động phân công của tổ chức, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; phải thực hiện các việc phải làm và không được làm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, của ngành, giữ vững nền nếp, kỷ cương nhà trường. Không đi trễ về sớm, nghỉ việc phải có đơn xin phép; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc để điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Không chơi game, đánh bài, uống rượu bia, hút thuốc lá trong cơ quan. Phát huy quyền dân chủ của mình, không gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp khi chưa có ý kiến tại đơn vị.
- Ra sức học tập, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận công tác, với đồng nghiệp.
- Xây dựng lịch công tác cụ thể hằng ngày. Xác lập hồ sơ công việc cá nhân đầy đủ theo quy định.
- Thường xuyên cập nhật chính xác tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. Chịu trách nhiệm về nội dung văn bản mà mình tham mưu cho lãnh đạo ban hành.
- Ra sức rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống; thể hiện tính gương mẫu của người CC-VC, người giáo viên. Có thái độ niềm nở ân cần, văn minh, lịch sự khi giải quyết công việc với CBCC, VC, với học sinh, với nhân dân.
- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.
- Có ý thức bảo vệ và xây dựng môi trường; giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh,phòng chống cháy nổ; thực hiện đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về phẩm chất đạo đức nhà giáo, những điều cán bộ công chức không được làm.
     5. Tổ chức thực hiện.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm quán triệt kế hoạch này đến toàn thể CC-VC trong đơn vị, tổ chức cho CC-VC đăng ký và cam kết nội dung thực hiện cụ thể.
- Đưa nội dung này vào chỉ tiêu thi đua của đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phậm của CC-VC tại đơn vị.
- Tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiến tiến trong phong trào này.
- Đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp gắn với đánh giá nội dung kế hoạch đã đề ra và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Trên đây là kế hoạch Nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ năm học 2013-2014 của trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, yêu cầu toàn thể CBCC-VC nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-         PGD (để báo cáo);
-         HĐLT (để thực hiện);
-         Lưu: VT.
 

                                                                                                   Lê Thị Bích Liên

Tác giả bài viết: Lê Thị Bích Liên

Nguồn tin: Trường TH số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 4959

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39646

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3847149

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ