22:20 ICT Thứ bảy, 19/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức

KẾ HOẠCH Kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019-2020

Thứ tư - 27/05/2020 17:34
KẾ HOẠCH  Kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019-2020

 UBND HUYỆN HÒA VANG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106 /KH-THHN1                        Hoà Vang, ngày 04 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019-2020
     Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học;
     Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ- UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 v/v sửa đổi một số điều khoản của Điều 3 Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
     Căn cứ Công văn số 193/PGDĐT-THHC ngày 27/4/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức dạy- học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19;
     Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019– 2020 của đơn vị, trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn lập kế hoạch tổ chức kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019 – 2020 như sau:
     I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
     - Tổ chức thực hiện nhằm đánh giá kết quả giáo dục của học sinh giữa học kỳ II theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. Trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.
     - Đảm bảo số lượng học sinh lớp 4, 5 dự kiểm tra và học sinh sinh lớp 1,2,3 được đánh giá 100%.
     - Thực hiện coi, chấm kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng thực chất của học sinh, đúng qui chế chuyên môn.
     II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
     - Kiểm tra định kỳ đối với các lớp 4-5.
     - Đánh giá kết quả giáo dục giữa học kỳ II đối với tất cả học sinh từ khối 1->5
     III. MÔN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
     - Kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt lớp 4-5
     - Đánh giá tất cả các môn từ lớp 1->5.
     III. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
     1. Đánh giá định kì về học tập
     Giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng từ đầu năm học đến nay, đặc biệt chú trọng giai đoạn từ tuần 19 đến hết tuần 27 để đánh giá học sinh đối  với từng môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1->5 theo các mức sau:
     - Hoàn thành tốt: Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
     - Hoàn thành: Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
     - Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
     Đối với lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán.
     2. Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất
     Giáo viên chủ nhiệm tất cả các lớp căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp theo các mức sau:
     a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên;
     b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên;
     c) Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.”
     IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II ĐỐI VỚI LỚP 4-5.
     1. Đối tượng kiểm tra
     Tất cả học sinh lớp 4-5 của toàn trường.
     2. Môn kiểm tra
     Kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt. Đối với môn Tiếng Việt gồm có 2 phần: đọc- hiểu và viết.
     3. Giới hạn chương trình ôn tập và kiểm tra
     Tất cả các lớp 4-5 tổ chức ôn tập và kiểm tra chương trình từ tuần 19 đến tuần 28.
     4. Nội dung ôn tập
     a) Lớp Bốn:
     Môn Tiếng Việt
     - Yêu cầu về đọc 85 tiếng/phút, viết 85 chữ/15 phút. Nội dung đọc và viết thuộc các bài tập đọc thuộc chủ đề: Người ta là hoa đất., Vẻ đẹp muôn màu. Những người quả cảm. Yêu cầu đọc phải hiểu và trả lời đúng câu hỏi về nội dung đọc.
     - Luyện từ và câu: Cần tập trung các nội dung sau:
     + MRVT : Tài năng ; Sức khoẻ ; Cái đẹp ; Dũng cảm.
     + Dấu gạch ngang.
     + Chủ ngữ trong câu kể : Ai làm gì ?
     + Câu kể : Ai thế nào ?; Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ?; Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ?
     + Câu kể : Ai là gì ?; Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?; Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
     - Tập làm văn: Miêu tả đồ vật, cây cối.
     Môn Toán:
     - Đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu.
     - Cộng, trừ các số có 5-6 chữ số không nhớ, có nhớ không quá 3 lần.
     - Nhân số có nhiều chữ số với số không quá 3 chữ số, tích không quá 6 chữ số.
     - Chia số có nhiều chữ số cho số không quá 2 chữ số, chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số.
     - Quy đồng, so sánh 2 PS, các phép tính với phân số, tìm phân số của một số.
     - Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.
     - Tính giá trị biểu thức số có đến 4 dấu phép tính (có ngoặc hoặc không ngoặc).
     - Tìm thành phần chưa biết của một phép tính..
     - Giải toán tìm số trung bình cộng hoặc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
     - Nhận biết, vẽ góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, diện tích hình bình hành, hình thoi.
     - Bài toán có nội dung đại lượng và đo đại lượng.
     - Bài toán phát triển năng lực học sinh.
     b) Lớp Năm
     Môn Tiếng Việt
     - Yêu cầu về đọc 105 tiếng/phút, viết 105 chữ/15 phút. Nội dung đọc và viết thuộc các bài tập đọc thuộc chủ đề: Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nhớ nguồn.. Yêu cầu đọc phải hiểu và trả lời đúng câu hỏi về nội dung đọc.
     - Luyện từ và câu:
     + MRVT: Công dân; Truyền thống
     + Câu ghép; Cách nối các vế câu ghép; Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ - bằng cách thay thế từ ngữ.
     - Tập làm văn: Tả người, kể chuyện, tả đồ vật, tả cây cối.
     Môn Toán:
     - Đọc, viết phân số thập phân hỗn số.
     - Đọc, viết, so sánh các số thập phân. Giá trị theo vị trí của các chữ số trong STP.
     - Cộng, trừ không nhớ và có nhớ đến 3 lần.
     - Nhân số thập phân có tới 3 tích riêng và phần thập phân của tích có không quá 3 chữ số.
     - Chia các số thập phân với số chia có không quá 3 chữ số (cả phần nguyên và phần thập phân) và thương có không quá 4 chữ số, với phần thập phân có không quá 3 chữ số.
     - Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân
     - Dạng toán về “quan hệ tỉ lệ” hoặc về “tỉ số phần trăm”.
     - Diện tích tam giác, hình thang, chu vi và diện tích hình tròn, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của HHCN, HLP.
     - Bảng đơn vị đo thời gian, các phép tính với số đo thời gian, vận tốc.
     5. Những yêu cầu về đề kiểm tra
     a) Yêu cầu chung
     Đề kiểm tra định kỳ gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức như sau:
     - Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học (40%);
     - Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân(30%);
     - Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống(20%);
     - Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt (10%).
     b) Cấu trúc đề kiểm tra.
     - Môn Toán:
     + Gồm các mạch kiến thức: số học, đại lượng và đo đại lượng, các dạng toán điển hình (nếu có); yếu tố hình học ( tỉ lệ các mạch kiểm thức tùy thuộc vào lượng kiến thức mà học sinh đã học ở từng lớp. Ví dụ : Tổng số tiết Toán học trong học kỳ I là 85 tiết, trong đó số học chiếm 70% thì 70% số điểm của đề thuộc mạch số học, ....). Giải Toán có lời văn sẽ được lồng ghép vào các mạch kiến thức trên, chủ yếu ở mức độ vận dụng (tham khảo ví dụ trong tài liệu tập huấn TT22)
     + Khối lượng đề phù hợp với thời gian làm bài ( lớp 4-5: 40 phút)
     - Môn Tiếng Việt: Nội dung kiểm tra theo từng khối lớp gồm các dạng:
     + Kiểm tra đọc: Đọc thành tiếng và đọc hiểu.
     + Kiểm tra viết: Chính tả, tập làm văn
     + Số lượng câu hỏi trong phần kiểm tra đọc hiểu khoảng 10 câu.
     + Thời gian làm bài cụ thể: Đọc hiểu: 35phút; phần viết: 50 phút.
     6. Thời gian ôn tập và kiểm tra
     - Tất cả các lớp 4-5 tiến hành ôn tập vào tuần 27 và tuần 28 ở tất cả các tiết ôn
     - Tổ chức kiểm tra từ ngày 03/6/2020 -> 05/6/2020
     Cụ thể:     
Ngày kiểm
tra
Môn kiểm tra
Lớp kiểm
tra
Thời gian
Thứ tư,
03/6/2020
Tiếng Việt (đọc thành
tiếng)
4-5
Kiểm tra trong các tiết
Tiếng Việt ở buổi sáng.
Thứ năm
04/6/2020
Tiếng Việt (đọc hiểu)
Tiếng Việt (Viết)
4-5
Từ 7h 30’-> 8h
Từ 8h 5’->8h55’
Thứ sáu,
05/6/2020
Toán 4-5 7h30’-> 8h10’
     7. Phân công coi, chấm kiểm tra
     a) Công tác coi và chấm kiểm tra
     - Giáo viên chủ nhiệm lớp coi và chấm kiểm tra lớp mình chủ nhiệm.
     b) Tổ chức chấm bài
     - Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, ghi nhận xét tường minh để giúp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có cơ sở tập trung rèn luyện trong cuối học kỳ II; ghi điểm theo thang điểm 10 (mười), không ghi điểm 0 (không) và điểm thập phân ở tất cả các bài kiểm tra. Điểm kiểm tra môn Tiếng Việt chỉ làm tròn 1 lần.
     - Tất cả giáo viên chấm bài kiểm tra đúng đáp án, yêu cầu biểu điểm, không có trường hợp nâng điểm hay sửa bài xảy ra (nếu có trường hợp sai sót giáo viên báo ngay về lãnh đạo để có hướng giải quyết kịp thời).
     - Sau khi chấm bài xong, tổ trưởng tiến hành chấm sát xuất một số bài của giáo viên trong tổ đã chấm và kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Nhà trường sẽ tiến hành chấm sát xuất lại. Nếu có trường hợp chấm sai 10% trở lên, đề nghị giáo viên đó chấm lại toàn bộ bài đã chấm.
     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Đối với Lãnh đạo nhà trường
     - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II, thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá giữa học kỳ II.
     - Phó Hiệu trưởng xây dựng bộ đề chính thức cho đợt kiểm tra; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện đến Hiệu trưởng.
     - Theo dõi và kiểm tra việc tổ chức ôn tập, kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II.
     2. Đối với tổ chuyên môn
     - Các tổ xây dựng nội dung ôn tập và tổ chức ôn tập cho học sinh theo kế hoạch trên đồng thời tổ trưởng điều chỉnh chương trình các tiết kiểm tra giữa kỳ II trùng vào thời gian thực kiểm tra.
     - Tổ chuyên môn họp thống nhất ma trận đề, mỗi giáo viên xây dựng 01 đề, toàn tổ chọn 01 đề nộp về bộ phận chuyên môn trường vào ngày 21/5/202020, Phó hiệu trưởng xây dựng bộ đề chính thức cho đợt kiểm tra. Riêng đề dành cho học sinh khuyết tật, giáo viên trực tiếp dạy ra đề.
     - Các tổ tiến hành xử lý bài kiểm tra sau khi chấm xong một cách nghiêm túc, đối chiếu, so sánh với chuẩn kiến thức kỹ năng và có biện pháp tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng cho các em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục (trích biên bản nộp về chuyên môn trường).
     - Các tổ thống kê kết quả kiểm tra theo mẫu đính kèm và nộp về trường vào ngày 08/6/2020( kể cả khối 1,2,3).
     3. Đối với giáo viên
     - Các lớp tiến hành vừa kiểm tra vừa học.
     - Tất cả giáo viên coi kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác coi, không hướng dẫn hoặc để học sinh coi bài lẫn nhau. Nếu có trường hợp không bình thường xảy ra, người coi chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ chịu sự kỷ luật của nhà trường. Song không vì vậy mà tạo tâm lý căng thẳng trong học sinh, giáo viên cần nhẹ nhàng, tạo không khí thỏa mái, tự tin cho học sinh khi làm kiểm tra.
     - Xử lý bài kiểm tra sau khi chấm xong một cách nghiêm túc, đối chiếu, so sánh với chuẩn kiến thức kỹ năng và có biện pháp tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng cho các em, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
     - Các lớp 1,2,3 và các môn học khác của khối 4, 5 tiến hành đánh giá, nhận xét giữa học kỳ 2 theo đúng quy định.
     Trên đây là kế hoạch kiểm tra và đánh giá định kỳ giữa học kỳ II năm học 2019-2020 của trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn, đề nghị các giáo viên và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.
 
     Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
     - Lãnh đạo (để t/ dõi); (Đã ký và đóng dấu)
     - Các tổ CM (để t/hiện);
     - Lưu: VT, CM( Toại 7).                                                               Ông Văn Sơn

Tác giả bài viết: Lê Thị Toại

Nguồn tin: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 4902

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3847092

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ