23:25 ICT Thứ bảy, 19/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng  giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ ba - 26/05/2020 18:14
Hình minh họa

Hình minh họa

UBND HUYỆN HÒA VANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA NHƠN   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
         
  Số:     117    /KH-THHN1           Hòa Nhơn, ngày  14   tháng 5  năm 2020
                                                             
KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng  giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 
 
     Căn cứ Công văn số 1201/BGDĐT-TH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018;
     Căn cứ Công văn số 217/PGDĐT-TH ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018
     Thực hiện nhiệm vụ năm học  2019 – 2020 của đơn vị, trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông với những nội dung cụ thể như sau:
     I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
     Bồi dưỡng đại trà cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên về các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với từng cấp học.
     Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018; 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả hoàn thành bồi dưỡng.
     Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng với tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng để hoàn thành kế hoạch đúng hạn. Các TCM, giáo viên cốt cán tích cực hỗ trợ, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng.
     II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC BỒI DƯỠNG
     1. Đối tượng bồi dưỡng
     Đối tượng bồi dưỡng là GV, CBQL tại trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn
     Nội dung bồi dưỡng:
     - Đối với giáo viên: Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả giáo viên mô dun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” . Thời lượng 40 tiết 
    - Đối với CBQL: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL mo dun 1” Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học. Thời lượng 40 tiết.
     2. Thời gian tổ chức bồi dưỡng
     - Riêng đối với GV
TT Nội dung
Dự kiến thời gian tự học bồi dưỡng qua mạng hoặc bồi
dưỡng trực tiếp
1
Mô dun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018
Tháng 5-6/2020
2
Mô dun 2: Sử dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Tháng 7-8/2020
3
Mô dun 3: Kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực
Tháng 9-12/2020
4
Mô dun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực
Tháng 9-12/2020
     -Riêng CBQL Tiểu học gồm:  
TT Nội dung Dự kiến thời gian tự học bồi dưỡng qua mạng hoặc bồi
dưỡng trực tiếp
1
Mô dun 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học
Tháng 5-6/2020
2
Mô dun 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu
học
Tháng 7-8/2020
3 Mô dun 3: Quản trị tài chính Tháng 9-12/2020
4
Mô dun 4: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học
Tháng 9-12/2020
     3. Hình thức bồi dưỡng
     Thực hiện hình thức bồi dưỡng cho những đối tượng nêu trên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bồi dưỡng trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/cụm chuyên môn trường.
     a) Tự bồi dưỡng trực tuyến (qua mạng): Việc triển khai bồi dưỡng đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện theo quy trình sau:
     - Lập danh danh sách giáo viên, CBQL đại trà.
     - Phối hợp với Viettel cung cấp tài khoản cho GV cà CBQL; tập huấn quản lí và sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng.
     - Phân công giáo viên và CBQL cốt cán (đã tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức) hỗ trợ học tập trực tuyến và thực hiện việc đánh giá giáo viên, CBQL đại trà tự bồi dưỡng qua mạng.
     - Phối hợp với Trường Đạị học Sư phạm Đà Nẵng, học viện Quản lí giáo viên để thực hiện việc hỗ trợ giáo viên, CBQL trong quá trình học tập trực tuyến và đánh giá giáo viên, CBQL tự học  bồi dưỡng qua mạng.
     - Kiểm tra, đánh giá, phê duyệt kết quả bồi dưỡng của học viên đối với từng mô đun.
     b) Tổ chức bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn
     - Căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng, trường có kế hoạch tự bồi dưỡng thêm cho GV, CBQL theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.
     - Các Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt tổ để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tế của nhà trường.
     c) Bồi dưỡng trực tiếp:
- Nội dung bồi dưỡng GV mô đun 2,3,4 và CBQL mô đun 2,3,4. Kết hự bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến, làm bài tập kiểm tra, đánh giá qua mạng để hoàn thành các nội dung bồi dưỡng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Trách nhiệm của nhà trường
      Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân; phê duyệt Kế hoạch của GV;  
     Tổ chức tự đánh giá và bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo mẫu (Phụ lục 1) về Phòng GD ĐT đợt 1 trước ngày 22/7 và đợt 2 trước ngày 05/01/2021, tổng hợp, báo cáo kết quả về Phòng GDĐT.
     - Phân công nhiệm vụ cụ thể:
     + Thầy giáo Ông Văn Sơn -HT: quản lý chung; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tư vấn nội dung bồi dưỡng Chương trinh GDPT 2018.
     + Cô Lê Thị Toại - PHT: Xây dựng kế hoạch của đơn vị, theo dõi việc dạy học trực tuyến chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tự bồi dưỡng của giáo viên; 
     + Thầy giáo Nguyễn Thanh Bình- PHT: Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tự  học trực tuyến và theo dõi, giám sát việc tự bồi dưỡng của giáo viên; 
     Cô Nguyến Thị Hòa- TTCM tổ 1:  Có trách nhiệm cập nhật, theo dõi việc dạy học trực tuyến chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tự bồi dưỡng của giáo viên; 
     + Thầy Huỳnh Anh Hoàng- GV Tin: Tham gia học lớp cán bộ cốt cán môn Tin học và có trách nhiệm quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn bị máy tính để hỗ trợ giáo viên tự học trực tuyến;  
     2. Trách nhiệm của Tổ trưởng tổ chuyên môn  Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV của tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Đôn đốc giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
     Kiểm tra, giám sát các thành viên trong tổ chuyên môn để kịp thời đề xuất với nhà trường các biện pháp xử lý. Tổng hợp ý kiến và báo cáo lãnh đạo nhà trường trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
     3. Trách nhiệm của GV
      Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân. 
     Tích cực tham gia bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến đầy đủ và có chất lượng.
     Tham gia sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng và chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
     Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng học tập vào quá trình thực hiện công tác giảng dạy.
      Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng  giáo viên và cán bộ quản lý đại trà cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2019-2020 của trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn. Yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần giải đáp các tổ chuyên môn báo cáo với Lãnh đạo nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

  Nơi nhận:                                                                                          HIỆUTRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);
- PHT ( để theo dõi, giám sát);
- Các tổ chuyên môn( để thực hiện);                                                       
- Lưu: VT, hồ sơ CTGDPT 2018( Toại).
 
                                                                                                             Ông Văn Sơn

Tác giả bài viết: Lê Thị Toại

Nguồn tin: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 4974

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39661

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3847164

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ